Journalism & History is where we meet on a crossroad

Rotary GSE- A life changing experience

GSE: A life changing experienceWhen people said a trip to the USA was a life time experience, I did not want to believe them. After all, engineering students got their passports before their final year degree marks cards. And I knew that.There was no glamour attached...

Bitter days ahead for cane growers

BIDAR, MARCH 7. There seems to be no end to the plight of sugarcane growers in Bidar, who have had a reduced yield due to delayed rainfall and pest attacks. Also, the delay in clearing dues by all the three cooperative sugar factories in the district has left them in...

Halakki Vokkaligaru

§ÄqÀPÀlÄÖ d£ÁAUÀ £ÁUÀjPÀvÉAiÀÄ ªÉʲµÀÖöåvÉUÀ¼ÀĺÁ®QÌ ªÀPÀÌ°UÀgÀħÄqÀPÀlÄÖ d£ÁAUÀzÀªÀgÀÄ zsÀj¸ÀĪÀ D¨sÀgÀtUÀ½AzÀ ±ÉÆéüvÀªÁzÀ PÉ.ªÉAPÀmÉñï vÀªÀÄä CgÀtå ¥ÀæªÁ¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɹzÁÝgÉ.¸ËAzÀAiÀÄð CAzÀgÉ K£ÀÄ? gÀÆ¥À ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ ¸ÀAUÀªÀĪÉà ? UÀÄA¦£À°è...

Fringes of Civilization – A photo exhibition

–       Fringes of Civilization Halakki Vokkaligaru Charmed by tribal jewelry, K. Venkatesh continues his jungle journeys What is beauty? Is it symmetry and balance, or asymmetry and rarity? Does it denote standing away from the...

Settlements around Bidar air base a threat to safety

The Government has failed to enforce building regulationsThe rules prohibit residential buildings in a radius of 900 m from the air base The Government can deny permission for construction of buildings A circular issued by the Bidar Urban Development Authority is...