Journalism & History is where we meet on a crossroad

MY PERSONAL journal

Rishikesh

bahadur

desai

JOURNALISM, HISTORY, BIDAR & MORE

A story of Muharram.

It is Ashura, the tenth day of the holy month of Muharram. The Sun is setting slowly as we enter the Peeranwadi dargah near Belagavi. People keep coming to the Dargah in auto rickshaws, vans, bikes and cars. The crowd swells till the ground the before the Dargah seems...

read more
Gandhi as a journalist

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇಂಥದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮಾಧ್ಯಮ ಎನ್ನುವುದರ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಗೊಂದಲ- ಸಂಶಯ ಮೂಡಿರುವ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಚರ್ಚೆಗಳು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಗಾಂಧಿ ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ...

read more
ಖಾಜಿ ಅರ್ಷದ ಅಲಿ – ಬೀದರ್ ನ ಕೆಂಪು ಭೂಮಿಯ ದನಿ

ಗುರುದೇವ ರವೀಂದ್ರ ನಾಥ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರ `ಶಶೇರ್ ಕವಿತಾ' ಕಾದಂಬರಿ ಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಕತ್ತಾದ ಓದುಗರು, ಬುದ್ಧಿಜೀವಿ ಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಫಿ ಹೌಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರ ಹೊಸ ಕವನ ಸಂಕಲನದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲರೂ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರ ನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಾ , ಅವರ...

read more

B Narayan Rao profile 1955-2020 It was the year 1979 and a team of senior BJP leaders were driving from Hyderabad to Kalaburagi. They stopped at Humnabad to address a party rally. A young man emerged from the audience and disrupted their speech. He countered...

read more
Pandava Princes by Sudhir Joglekar

Pandava Princes by Sudhir Joglekar Good evening, everyone First of all thank you for the invitation. Thanks for making me the president of the evening. I feel happy and humbled. It reminds me that I have to pay attention to fellow speakers. It also makes me aware of...

read more
ಬೆಂಗಳೂರೆಂಬೋ ಓಯಸಿಸ್ಸಿನ ಮಂದಿಗೆ ಒಂದು ಒಲವಿನೋಲೆ

ಬೆಂಗಳೂರೆಂಬೋ ಓಯಸಿಸ್ಸಿನ ಮಂದಿಗೆ ಒಂದು ಒಲವಿನೋಲೆಫೆಬ್ರವರಿ ೫, ೬ ೭ ಕ್ಕೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ದಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆಯಲಿದೆ.ಇದು ಹೂವು- ಬಳ್ಳಿಯ ನಾಡು (ಗುಲಾಬ್‌ -ಅರ್ಗ್)‌. ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿರೋ, ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ.ಆದರೆ ಇದರ ವರದಿ ಮಾಡಲು ಬರೋದಾದರೆ...

read more
My Calling Card

My Calling CardRishikesh Bahadur DesaiSpecial CorrespondentThe Hinduemail- [email protected] rishikeshwrites.comTwitter@rishiscribeAddressOfficeNo. 4, Meer Arcade, Kali Amrayi,Club Road,Belagavi - 590001HomeNo. 90, Sarthak,Third Cross, Chidambar NagarBelagavi...

read more
Rotary GSE- A life changing experience

GSE: A life changing experienceWhen people said a trip to the USA was a life time experience, I did not want to believe them. After all, engineering students got their passports before their final year degree marks cards. And I knew that.There was no glamour attached...

read more
Bitter days ahead for cane growers

BIDAR, MARCH 7. There seems to be no end to the plight of sugarcane growers in Bidar, who have had a reduced yield due to delayed rainfall and pest attacks. Also, the delay in clearing dues by all the three cooperative sugar factories in the district has left them in...

read more
Halakki Vokkaligaru

§ÄqÀPÀlÄÖ d£ÁAUÀ £ÁUÀjPÀvÉAiÀÄ ªÉʲµÀÖöåvÉUÀ¼ÀĺÁ®QÌ ªÀPÀÌ°UÀgÀħÄqÀPÀlÄÖ d£ÁAUÀzÀªÀgÀÄ zsÀj¸ÀĪÀ D¨sÀgÀtUÀ½AzÀ ±ÉÆéüvÀªÁzÀ PÉ.ªÉAPÀmÉñï vÀªÀÄä CgÀtå ¥ÀæªÁ¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɹzÁÝgÉ.¸ËAzÀAiÀÄð CAzÀgÉ K£ÀÄ? gÀÆ¥À ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ ¸ÀAUÀªÀĪÉà ? UÀÄA¦£À°è...

read more
Fringes of Civilization – A photo exhibition

-       Fringes of Civilization Halakki Vokkaligaru Charmed by tribal jewelry, K. Venkatesh continues his jungle journeys What is beauty? Is it symmetry and balance, or asymmetry and rarity? Does it denote standing away from the crowd or...

read more
Settlements around Bidar air base a threat to safety

The Government has failed to enforce building regulationsThe rules prohibit residential buildings in a radius of 900 m from the air base The Government can deny permission for construction of buildings A circular issued by the Bidar Urban Development Authority is...

read more

Why you should connect

Are you interested in journalism, Bidar, History – then you better drop a mail.